PRiT

QA Solutions sp. z.o.o jest akredytowaną jednostką certyfikującą, upoważnioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do kontroli zgodności ze specyfikacją. Certyfikujemy produkty zarejestrowane przez Komisję Europejską jako: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

 Chroniona Nazwa Pochodzenia (ang. Protected Designation of Origin – PDO) to nazwa, którą określa się produkt:

  • pochodzący z określonego miejsca, regionu lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju,
  • którego jakość lub cechy charakterystyczne są w istotnej lub wyłącznej mierze zasługą szczególnego środowiska geograficznego, na które składają się czynniki naturalne i ludzkie; oraz
  • którego wszystkie etapy produkcji odbywają się na określonym obszarze geograficznym.

 

symbol graficzny Chronionej Nazwy Pochodzenia:

 

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ang. Protected Geographical Indications – PGI) oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub w wyjątkowych przypadkach kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego:

  • pochodzącego z określonego miejsca, regionu lub kraju;
  • którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego; oraz
  • którego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym.

 

symbol graficzny Chronionego Oznaczenia Geograficznego:

 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – produkt musi posiadać „specyficzny charakter”, to znaczy cechę lub zespół cech, które wyraźnie odróżniają go od innych, podobnych do niego. Musi być wytwarzany przy użyciu tradycyjnych surowców lub charakteryzować się tradycyjnym składem lub sposobem produkcji.

Nazwa kwalifikuje się do zarejestrowania jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, jeżeli opisuje ona określony produkt lub środek spożywczy, który:

  • otrzymano z zastosowaniem sposobu produkcji, przetwarzania lub składu odpowiadającego tradycyjnej praktyce (co najmniej 30 lat) w odniesieniu do tego produktu lub środka spożywczego; lub
  • został wytworzony z surowców lub składników, które są tradycyjnie stosowane.

Aby nazwa mogła zostać zarejestrowana, jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność musi ona:

  • być tradycyjnie stosowana w odniesieniu do określonego produktu; lub
  • oznaczać tradycyjny lub specyficzny charakter danego produktu.

symbol graficzny Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności:

Zakres akredytacji QA Solutions Sp. z o.o.

QA Solutions - Aktualności

BRC wersja 8

 Od 1 lutego 2019 roku obowiązuje nowe wydanie standardu BRC – wersja 8.

Data: 2019-02-20 Czytaj więcej

Zgłoszenia Integrowana Produkcja Roślin

Od 01.01.2019 nastąpiła zmiana terminu zgłoszenia do certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin.

Data: 2019-01-31 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej