Warunki certyfikacji

QA Solutions Sp. z o.o. przeprowadza na wniosek Producentów proces certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin zgodnie z systemem opisanym poniżej. Program certyfikacji jest realizowany w oparciu o Księgę Jakości opracowaną wg normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi."


QA Solutions Sp. z o.o. prowadzi certyfikację w zakresie systemu Integrowanej Produkcji Roślin zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o Środkach ochrony roślin Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, z późn. zm. oraz z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami do tej ustawy.

I. PROGRAM CERTYFIKACJI (obowiązuje od 21.04.2023)


1. Przyjęcie zgłoszenia
QA Solutions Sp. z o.o. udziela wszelkich niezbędnych informacji osobom zainteresowanym certyfikacją Integrowanej Produkcji Roślin przed złożeniem Zgłoszenia przystąpienia do certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin (zgłoszenie dostępne na stronie internetowej www.qasolutions.pl). Za przeprowadzone czynności kontrolne pobierana jest opłata na podstawie Cennika opłat za przeprowadzenie procesu certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin (cennik dostępny na stronie internetowej www.qasolutions.pl).
Zgłoszenie od Producenta przyjmowane jest w terminie nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo – w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku. Zgłoszenie może być przyjęte drogą pocztową (terminem zgłoszenia jest data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną (poczta e-mail na adres: info@qasolutions.pl). Żadne z nich nie jest dyskryminowane. Zgłoszenie przyjmowane jest na formularzu Zgłoszenie przystąpienia do certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin wraz z załącznikiem: kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin lub kopią innych dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań.
Pracownik QA Solutions Sp. z o.o. analizuje złożoną dokumentację. W przypadku niekompletnego zgłoszenia/wniosku wysyła wezwanie do uzupełnienia wraz z określonym terminem uzupełnienia danych.
Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji pracownik QA Solutions Sp. z o.o. wpisuje do Rejestru dane Producenta, nadawany jest nr Producenta w rejestrze. Podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu jest niezwłocznie o tym informowany.
Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu pracownik Jednostki Certyfikującej konstruuje Umowę o certyfikację, która przekazywana jest Producentowi do podpisu.
W przypadku nie zatwierdzenia podpisem Umowy, proces certyfikacji zostaje przerwany, a dane Producenta usunięte z Rejestru.


2. Inspekcja w gospodarstwie

Gospodarstwo podlega co najmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z Producentem inspekcji przeprowadzonej przez Inspektora QA Solutions Sp. z o.o. w zakresie przestrzegania zasad Integrowanej Produkcji Roślin. QA Solutions Sp. z o.o. może zlecić pobór próbek do badań, zgodnie z obowiązującą oceną ryzyka w ramach inspekcji lub przeprowadzić dodatkową inspekcję uzupełniającą w celu pobrania prób w optymalnym terminie. Decyzję o poborze prób podejmuje także Inspektor w czasie przeprowadzanych czynności kontrolnych.

Inspekcja w gospodarstwie przeprowadzana jest zgodnie z Planem inspekcji.

Producent w ramach inspekcji jest zobowiązany do:

- umożliwienia przeprowadzenia inspekcji oraz udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem Integrowanej Produkcji Roślin,
- umożliwienia pobrania prób do badań na obecność azotanów i azotynów, metali ciężkich oraz pozostałości środków ochrony roślin,
- prowadzenia produkcji według metodyki zatwierdzonej przez Głównego Inspektora Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa zamieszczonej na stronie internetowej PIORiN  oraz jest dokumentowana na bieżąco w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie dokumentowania działań związanych z Integrowaną Produkcją Roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310 z późn. zm. do tego rozporządzenia),
- spełnienia wszystkich wymagań obligatoryjnych (dla każdego certyfikowanego gatunku) i podstawowych, minimum 50% wymagań dodatkowych (oceniane dla każdego certyfikowanego gatunku) oraz minimum 20% zaleceń z listy kontrolnej jednostki certyfikującej (Lista kontrolna dostępna na wniosek Producenta).

Inspektor na miejscu po przeprowadzonej inspekcji sporządza Protokół z inspekcji, który przekazuje do podpisu Producentowi lub osobie upoważnionej. 

Producentowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do Protokołu w terminie 7 dni od daty sporządzenia go.

Po przeprowadzonej inspekcji Producent otrzymuje fakturę VAT wystawioną zgodnie z obowiązującym Cennik opłat za przeprowadzenie procesu certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin (cennik dostępny na stronie internetowej www.qasolutions.pl). Producent zobowiązany jest do uregulowania należności w terminie podanym na fakturze VAT.
Po otrzymaniu kompletu dokumentacji i ocenie, pracownik QA Solutions Sp. z o.o. sporządza Raport weryfikacji dokumentacji, w którym Producent informowany jest o wynikach przeprowadzonej inspekcji. Wyniki badań laboratoryjnych są udostępniane Producentowi na jego wniosek (w przypadku, gdy próby zostały pobrane).


3. Wydanie certyfikatu
Certyfikat wydawany jest po wydaniu Raportu weryfikacji dokumentacji na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy licząc od daty jego wydania.


4. Odmowa wydania certyfikatu
W przypadku decyzji o nie przyznaniu certyfikatu, QA Solutions Sp. z o.o. przypomina Producentowi o możliwości odwołania od decyzji lub wnioskowania o przeprowadzenie ponownej oceny w terminie do 30 dni od otrzymania Raportu weryfikacji dokumentacji, po usunięciu niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji. Wniosek przesłany od Producenta powinien zawierać informacje o sposobie usunięcia niezgodności.


II. ZASADY OZNAKOWANIA PRODUKTÓW
Po wystawieniu certyfikatu Producent ma prawo oznaczać swoje produkty logiem IP zgodnie z Przepisami prawnymi oraz informacjami zawartymi w Umowie o certyfikację.


III. NADZÓR

W celu utrzymania ważności wydanego certyfikatu Producent:
- dokumentuje na bieżąco zbycie produktów objętych certyfikatem,
- używa znaku IP zgodnie z regulacjami prawnymi,
- stosuje na bieżąco wszystkie wymagania wynikające z metodyki Integrowanej Produkcji Roślin,
- na wniosek Jednostki Certyfikującej QA Solutions Sp. z o.o. udostępni dokumentację oraz umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianej inspekcji nadzorującej.

Nadzór nad certyfikowanymi Producentami Jednostka Certyfikująca QA Solutions Sp. z o.o. realizuje poprzez inspekcje nadzorujące. Inspekcje wykonywane są po wydaniu certyfikatu w okresie jego ważności, w celu potwierdzenia prowadzenia działań zgodnie z wymaganiami Integrowanej Produkcji Roślin. 
Inspekcje nadzorujące przeprowadzane są w min. 2% gospodarstw posiadających certyfikat Integrowanej Produkcji Roślin wydany przez QA Solutions Sp. z o.o., w których zidentyfikowano najwyższy poziom ryzyka. Wyboru gospodarstw do inspekcji nadzorującej dokonywany jest na podstawie oceny ryzyka. W przypadku Producentów, którzy mają ten sam poziom ryzyka wybór dokonywany jest w sposób losowy.


IV. ZAWIESZENIE CERTYFIKATU
W przypadkach:
- wykrycia w czasie inspekcji w nadzorze niespełnienia wymagań w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin,
- otrzymania informacji z rynku lub z urzędu sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem żywności o niespełnieniu wymagań w  zakresie Integrowanej Produkcji Roślin,
- pozyskania informacji dotyczącej niespełnienia wymagań w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo produktów,

Prezes Zarządu QA Solutions Sp. z o.o. lub Dyrektor ds. certyfikacji podejmuje decyzję o zawieszeniu certyfikatu. Specjalista ds. certyfikacji w rolnictwie przesyła do Producenta pismo zatwierdzone przez Prezesa Zarządu QA Solutions Sp. z o.o. lub Dyrektora ds. certyfikacji zawierające informacje o działaniach potrzebnych do zakończenia zawieszenia i przywrócenia certyfikatu oraz termin realizacji tych działań.

Zawieszenie certyfikatu może dotyczyć całego dokumentu lub jego części (pojedynczych odmian roślin). W przypadku zawieszenia certyfikatu Producent nie może posługiwać się znakiem IP oraz zostaje usunięty z bazy wydanych certyfikatów znajdujących się na stronie internetowej www.qasolutions.pl.
Jeżeli Producent zrealizuje działania potrzebne do przywrócenia certyfikatu, może ubiegać się o przeprowadzenie ponownej oceny gospodarstwa przesyłając do Jednostki Certyfikującej wniosek.
W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji  przez Prezesa Zarządu QA Solutions Sp. z o.o. po ponownej ocenie gospodarstwa certyfikat zostaje odwieszony i dane Producenta zostają wpisane do bazy wydanych certyfikatów.


V. COFANIE I ZMIANA CERTYFIKATU
W przypadku:
- wystąpienia w czasie inspekcji nadzorującej niezgodności podstawowej (niemożliwej do usunięcia przez Producenta),
- niepodjęcia działań potrzebnych do przywrócenia certyfikatu w przypadku zawieszenia certyfikatu,
- otrzymania informacji z rynku lub z urzędu sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem żywności o niespełnieniu wymagań (niemożliwych do usunięcia) w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin,

Specjalista ds. certyfikacji w rolnictwie sporządza Decyzje o wycofanie certyfikatu, którą zatwierdza Prezes Zarządu QA Solutions Sp. z o.o. lub Dyrektor ds. certyfikacji.

W przypadku wycofania całego dokumentu Producent jest wzywany w decyzji do zwrotu certyfikatu i zakazu posługiwania się znakiem IP. Producent zostaje skreślony z:
- Rejestru wydanych Certyfikatów,
- informacji o Producencie zamieszczonych na stronie internetowej www.qasolutions.pl.

Jeżeli niezgodności wystąpiły w odniesieniu do poszczególnych odmian, a nie całego gatunku Producent wzywany jest w decyzji do zwrotu certyfikatu. Jednostka Certyfikująca wydaje nowy certyfikat o tym samym numerze dla pozostałych odmian.
Jednostka Certyfikująca aktualizuje Rejestr wydanych certyfikatów oraz informacje o Producentach dostępne na stronie internetowej (www.qasolutions.pl).


VI. ODWOŁANIA I SKARGI
Wszystkie odwołania i skargi przyjmowane są na Arkuszu skarg i odwołań (arkusz dostępny na stronie internetowej www.qasolutions.pl). Termin rozpatrzenia odwołania/skargi wynosi 7 dni. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych działań (np. pobranie prób do badań laboratoryjnych), które uniemożliwiają rozpatrzenie sprawy w wyznaczonym terminie, składający odwołania/skargi zostanie o tym poinformowany pisemnie.
Decyzję w sprawie odwołań/skarg przekazuje się osobie zgłaszającej na piśmie wraz z uzasadnieniem. Osoba informowana jest o możliwości odwołania od decyzji.


VII. POUFNOŚĆ
Osoby biorące udział w procesie certyfikacji zapewniają poufność wszelkich informacji związanych z procedurą certyfikacji i poświadczają to podpisaniem stosownych dokumentów.

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej