Warunki certyfikacji

 

QA Solutions Sp. z o.o. przeprowadza na wniosek Producentów proces certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin zgodnie z systemem opisanym poniżej. Program certyfikacji jest realizowany w oparciu o Księgę Jakości opracowaną wg normy PN-EN 17065:2013 „Ocena zgodności- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.”

QA Solutions Sp. z o.o. prowadzi certyfikację w zakresie system Integrowanej Produkcji Roślin zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o Środkach ochrony roślin Dz.U. 2013 nr 0 poz. 455 oraz z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami do tej ustawy.

 

I. Program certyfikacji (obowiązuje od 01.06.2018)

1. Przyjęcie zgłoszenia

QA Solutions Sp. z o.o. udziela wszelkich niezbędnych informacji osobom zainteresowanym certyfikacją Integrowanej Produkcji Roślin przed złożeniem Zgłoszenia przystąpienia do certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin (zgłoszenie dostępne w zakładce Do pobrania). Za przeprowadzone czynności kontrolne pobierana jest opłata na podstawie Cennika opłat  za przeprowadzenie procesu certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin  (cennik dostępny w zakładce Do pobrania).

Zgłoszenie od Producenta przyjmowane jest w terminie do 30 dni przed posadzeniem/posianiem roślin lub przed  rozpoczęciem okresu wegetacji  (dla roślin wieloletnich). Zgłoszenie może być przyjęte drogą pocztową (terminem zgłoszenia jest data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną (poczta e-mail na adres: info@qasolutions.pl ). Żadne z nich nie jest dyskryminowane. Zgłoszenie przyjmowane jest na formularzu Zgłoszenia przystąpienia do certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin wraz z załącznikiem: kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin lub kopią innych dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań.

Pracownik QA Solutions Sp. z o.o. analizuje złożoną dokumentację. W przypadku niekompletnego zgłoszenia/wniosku wysyła wezwanie do uzupełnienia wraz z  określonym terminem uzupełnienia danych.

Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji pracownik QA Solutions Sp. z o.o. wpisuje do Rejestru dane Producenta, nadawany jest nr Producenta w rejestrze. Podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu jest niezwłocznie o tym informowany.

Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu pracownik Jednostki Certyfikującej konstruuje Umowę o certyfikację, która  przekazywana jest Producentowi do podpisu. W przypadku nie zatwierdzenia podpisem Umowy, proces certyfikacji zostaje przerwany, a dane Producenta usunięte z Rejestru.

2. Inspekcja w gospodarstwie

Gospodarstwo podlega co najmniej raz w roku, w terminie uzgodnionym z Producentem inspekcji przeprowadzonej przez Inspektora QA Solutions Sp. z o.o. w zakresie przestrzegania zasad Integrowanej Produkcji Roślin. QA Solutions Sp. z o.o. może zlecić pobór próbek do badań w ramach inspekcji lub przeprowadzić dodatkową inspekcję uzupełniającą w celu pobrania prób w optymalnym terminie. Decyzje o poborze prób podejmuje także Inspektor w czasie przeprowadzanych czynności kontrolnych.

Inspekcja w gospodarstwie przeprowadzana jest zgodnie z Planem kontroli.

Producent w ramach inspekcji jest zobowiązany do:

 • umożliwienia przeprowadzenia inspekcji oraz udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem Integrowanej Produkcji Roślin,
 • umożliwienia pobrania prób do badań na obecność azotanów i azotynów, metali ciężkich oraz pozostałości środków ochrony roślin,
 • prowadzenia produkcji według metodyki zatwierdzonej przez Głównego Inspektora Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa zamieszczonej na stronie internetowej PIORiN oraz jest dokumentowana na bieżąco w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz.U.2013.788),
 • spełnienia wszystkich wymagań podstawowych, minimum 50% wymagań dodatkowych (oceniane dla każdego certyfikowanego gatunku) oraz minimum 20% zaleceń z listy kontrolnej jednostki certyfikującej (Lista kontrolna dostępna na wniosek Producenta). Lista wymagań jest udostępniana na wniosek Producenta.

Inspektor na miejscu po przeprowadzonej inspekcji sporządza Protokół z inspekcji, który przekazuje do podpisu Producentowi lub osobie upoważnionej.

Producentowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do Protokołu w terminie 7 dni od daty sporządzenia go.

Po przeprowadzonej inspekcji Producent otrzymuje fakturę VAT wystawioną zgodnie z obowiązującym Cennik opłat za przeprowadzenie procesu certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin (cennik dostępny w zakładce Do pobrania). Producent zobowiązany jest do uregulowania należności w terminie podanym na fakturze VAT.

Po otrzymaniu kompletu dokumentacji i ocenie, pracownik QA Solutions Sp. z o.o. sporządza Raport weryfikacji dokumentacji, w którym Producent informowany jest o wynikach przeprowadzonych inspekcji. Wyniki badań laboratoryjnych są udostępniane Producentowi na jego wniosek (w przypadku, gdy próby zostały pobrane).

3. Wydanie certyfikatu

Certyfikat wydawany jest po wydaniu Raportu weryfikacji dokumentacji i otrzymaniu od Producenta Wniosku o wydanie certyfikatu (wniosek o wydanie certyfikatu dostępny w zakładce Do  pobrania).

Certyfikat wydawany jest na okres niezbędny do zbycia płodów rolnych.

4. Odmowa wydania certyfikatu

W przypadku decyzji o nie przyznaniu certyfikatu, QA Solutions Sp. z o.o. przypomina Producentowi o możliwości odwołania od decyzji lub wnioskowania o przeprowadzenie ponownej oceny w terminie do 30 dni od otrzymania Raportu weryfikacji dokumentacji, po usunięciu niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji. Wniosek przesłany od Producenta powinien zawierać informacje o sposobie usunięcia niezgodności.

 

II. ZASADY OZNAKOWANIA PRODUKTÓW

Po wystawieniu certyfikatu Producent ma prawo oznaczać swoje produkty logiem IP zgodnie z Przepisami prawnymi oraz informacjami zawartymi w Umowie o certyfikację.

 

III. NADZÓR

W celu utrzymania ważności wydanego certyfikatu Producent:

 • dokumentuje na bieżąco zbycie produktów objętych certyfikatem,
 • używa znaku IP zgodnie z regulacjami prawnymi,
 • stosuje na bieżąco wszystkie wymagania wynikające z metodyki Integrowanej Produkcji Roślin,
 • na wniosek Jednostki Certyfikującej QA Solutions Sp. z o.o. udostępni dokumentację oraz umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianej inspekcji nadzorującej. Niezapowiedzianą inspekcją nadzorującą objętych jest min. 2% gospodarstw posiadających certyfikat wydany przez QA Solutions Sp. z o.o.

Nadzór nad certyfikowanymi Producentami Jednostka Certyfikująca QA Solutions Sp. z o.o. realizuje poprzez inspekcje nadzorujące. Inspekcje wykonywane są po wydaniu certyfikatu w okresie jego ważności, w celu potwierdzenia prowadzenia działań zgodnie z wymaganiami Integrowanej Produkcji Roślin. 
Inspekcje nadzorujące przeprowadzane są w min. 2% gospodarstw posiadających certyfikat Integrowanej Produkcji Roślin wydany przez QA Solutions Sp. z o.o. Wybór gospodarstw do inspekcji nadzorującej prowadzony jest drogą losową.

 

IV. ZAWIESZENIE CERTYFIKATU

W przypadkach:

 • wykrycia w czasie inspekcji w nadzorze niespełnienia wymagań w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin,
 • otrzymania informacji z rynku lub z urzędu sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem żywności o niespełnieniu wymagań w  zakresie Integrowanej Produkcji Roślin,
 • pozyskania informacji dotyczącej niespełnienia wymagań w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo produktów,

Prezes Zarządu QA Solutions Sp. z o.o. lub Dyrektor ds. certyfikacji podejmuje decyzję o zawieszeniu certyfikatu. Specjalista ds. certyfikacji przesyła do Producenta pismo zatwierdzone przez Prezesa Zarządu QA Solutions Sp. z o.o. lub Dyrektora ds. certyfikacji zawierające informacje o działaniach potrzebnych do zakończenia zawieszenia i przywrócenia certyfikatu oraz termin realizacji tych działań.
Zawieszenie certyfikatu może dotyczyć całego dokumentu lub jego części (pojedynczych odmian roślin). W przypadku zawieszenia certyfikatu Producent nie może posługiwać się znakiem IP oraz zostaje usunięty z bazy wydanych certyfikatów znajdujących się na stronie internetowej www.qasolutions.pl.
Jeżeli Producent zrealizuje działania potrzebne do przywrócenia certyfikatu, może ubiegać się o przeprowadzenie ponownej oceny gospodarstwa przesyłając do Jednostki Certyfikującej wniosek.
W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji  przez Prezesa Zarządu QA Solutions Sp. z o.o. po ponownej ocenie gospodarstwa certyfikat zostaje odwieszony i dane Producenta zostają wpisane do bazy wydanych certyfikatów.

 

V. COFANIE I ZMIANA CERTYFIKATU

W przypadku:

 • wystąpienia w czasie inspekcji nadzorującej niezgodności podstawowej (niemożliwej do usunięcia przez Producenta),
 • niepodjęcia działań potrzebnych do przywrócenia certyfikatu w przypadku zawieszenia certyfikatu,

Specjalista ds. certyfikacji w rolnictwie sporządza Decyzje o wycofanie certyfikatu, którą zatwierdza Prezes Zarządu QA Solutions Sp. z o.o. lub Dyrektor ds. certyfikacji.
W przypadku wycofania całego dokumentu Producent jest wzywany w decyzji do zwrotu certyfikatu i zakazu posługiwania się znakiem IP. Producent zostaje skreślony z:

 • Rejestru wydanych Certyfikatów,
 • informacji o Producencie zamieszczonych na stronie internetowej www.qasolutions.pl.

Jeżeli niezgodności wystąpiły w odniesieniu do poszczególnych odmian, a nie całego gatunku Producent wzywany jest w decyzji do zwrotu certyfikatu. Jednostka Certyfikująca wydaje nowy certyfikat o tym samym numerze dla pozostałych odmian.
Jednostka Certyfikująca aktualizuje Rejestr wydanych certyfikatów oraz informacje o Producentach dostępne na stronie internetowej (www.qasolutions.pl).

 

VI. ODWOŁANIA I SKARGI

Wszystkie odwołania i skargi przyjmowane są na Arkuszu skarg i odwołań (arkusz dostępny na stronie internetowej www.qasolutions.pl). Termin rozpatrzenia odwołania/skargi wynosi 7 dni. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych działań (np. pobranie prób do badań laboratoryjnych), które uniemożliwiają rozpatrzenie sprawy w wyznaczonym terminie, składający odwołania/skargi zostanie o tym poinformowany pisemnie.
Decyzję w sprawie odwołań/skarg przekazuje się osobie zgłaszającej na piśmie wraz z uzasadnieniem. Osoba informowana jest o możliwości odwołania od decyzji.

 

VII. POUFNOŚĆ

Osoby biorące udział w procesie certyfikacji zapewniają poufność wszelkich informacji związanych z procedurą certyfikacji i poświadczają to podpisaniem stosownych dokumentów.

QA Solutions - Aktualności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Data: 2018-05-25 Czytaj więcej

Eksport świeżych owoców i warzyw

Wyraźnie wzrasta znaczenie Certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin w sprzedaży świeżych owoców i warzyw.

 

Data: 2015-03-04 Czytaj więcej

Chain of Custody wersja 5

Certyfikacja zgodnie z nowym wydaniem Standardu łańcucha dostaw produktów certyfikowanych Global.G.A.P.

Data: 2015-03-03 Czytaj więcej