Znakowanie żywności - aktualne przepisy prawne

Ustawodawstwo wprowadza specjalne przepisy regulujące zasady i formy znakowania żywności.

Nowe zasady i formy mają na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo konsumenta. Od dnia 31 października 2012 roku będzie obowiązywało dostosowanie oznakowania produktów do nowych wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz.U.10.9.63) w brzmieniu:

Środki spożywcze, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostawać w obrocie do dnia 31 października 2012 r., nie dłużej jednak niż do upływu daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

Dz.U.10.9.63

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 8 stycznia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą
(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2010 r.)


Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
"w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą";

2) w odnośniku nr 2 do rozporządzenia po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) dyrektywy Komisji 2008/100/WE z dnia 28 października 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz definicji (Dz. Urz. WE L 285 z 29.10.2008, str. 9).";

3) w § 3 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) błonnik pokarmowy (błonnik) - polimery węglowodanowe z co najmniej trzema jednostkami monomerów, które nie są trawione ani wchłaniane w jelicie cienkim człowieka i należą do następujących kategorii:
a) jadalne polimery węglowodanowe naturalnie występujące w żywności przygotowanej do spożycia,
b) jadalne polimery węglowodanowe otrzymane z surowców żywnościowych za pomocą środków fizycznych, enzymatycznych lub chemicznych, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dane naukowe,
c) jadalne syntetyczne polimery węglowodanowe, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dane naukowe.";

4) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Wykaz witamin i składników mineralnych, których zawartość można podawać w informacji dotyczącej wartości odżywczej środka spożywczego, oraz ich zalecane dzienne spożycie ustalone do celów znakowania żywności określa załącznik do rozporządzenia.";

5) w § 8 po pkt 7 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:
"8) 8 kJ/g i 2 kcal/g - w przypadku błonnika pokarmowego;
9) 0 kJ/g i 0 kcal/g - w przypadku erytrytolu.";

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Środki spożywcze, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostawać w obrocie do dnia 31 października 2012 r., nie dłużej jednak niż do upływu daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817.

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej