OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

         W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) z dnia 27-04-2016r oraz rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych QA Solutions Sp. z o. o. jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych i deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji Spółka dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

·        Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

·        Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.

·        Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.

·        Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.

·        Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Jednocześnie informujemy:

I.           Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) administratorem ADO i obiorcą Państwa danych osobowych jest QA Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Józefa Marcika 25E/3, 30-443 Kraków.  

II.          Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

    przekazywania informacji o aktualnej ofercie

    przekazywanie informacji o promocjach

    innych działań marketingowych dotyczących usług oferowanych przez QA Solutions Sp. z o. o.

III.           W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

IV.          Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016)

V.          Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom z którymi QA Solutions Sp. z o. o. w ramach prowadzenia działalności jest zobligowany do udostępnienia danych osobowych w ramach prowadzonej działalności oraz Spółkom z naszej grupy kapitałowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z Art. 28 Rozporządzenia RODO.

VI.          Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

VII.           Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/pana danych osobowych lub przez inny okres regulowany przepisami prawa tam, gdzie ma to zastosowanie.

VIII.          Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu: e-mail: info@qasolutions.pl, telefonicznie pod numerem: +48 606 253 279 lub listownie QA Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Józefa Marcika 25E/3, 30-443 Kraków.

IX.          Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi prowadzenie z Państwem kontaktów oraz realizację procesu certyfikacji.

 

 

Kraków 31.12.2018r.

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej